Data Techno Park i Kapitech współpracują na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej

Data Techno Park i Kapitech współpracują na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej

Dnia 9 listopada 2016 r. Data Techno Park i Kapitech podpisały list intencyjny o partnerstwie w zakresie transferu i komercjalizacji innowacyjnych technologii. W szczególności partnerzy zgadzają się wspierać projekty inżynieryjne specjalizujące się w zarządzaniu innowacjami w branży kosmicznej, poprzez udział w projektach Komisji Europejskiej (KE) i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w celu zwiększenia poziomu współpracy i transferu technologii pomiędzy instytucjami biznesowymi i badawczymi. Pod listem podpisali się Marek Girek, Prezes Zarządu Data Techno Park i Philippe Lates, Współzałożyciel Kapitechu.

Treść listu intencyjnego – oryginał

Treść listu intencyjnego:

LIST INTENCYJNY

o partnerstwie w zakresie transferu i komercjalizacji innowacyjnych

technologii sektora kosmicznego pomiędzy

Kapitech  i Data Techno Park

Kapitech  i Data Techno Park (DTP) uznają, że innowacyjne technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) dla rozwoju sektora kosmicznego w związku ze strategiami transferu fachowej wiedzy są w centrum globalnej konkurencyjności gospodarczej partnerów Unii Europejskiej (UE).

Obie Strony potwierdzają, że ICT jest istotnym czynnikiem ułatwiającym rozwój technologii, produktów i usług kosmicznych mającym na celu wspieranie procesów badawczych i eksploracyjnych poprzez zaangażowanie środowisk akademickich, globalnych partnerów przemysłowych, MSP oraz sektora publicznego.

Obie Strony niniejszym uzgadniają, iż nawiążą dialog w zakresie technologii innowacyjnych i współpracy naukowej oraz stworzą wzajemnie korzystne strategie komercjalizacyjne, w celu realizacji dialogu zgodnie z właściwymi przepisami wewnętrznymi obie Strony winny promować i zachęcać do bezpośredniej współpracy właściwych członków działalności i społeczności naukowych względem sektorów o takich wspólnych zainteresowaniach jak: technologia informacyjna i komunikacyjna, medycyna, biotechnologia, chemia i energia odnawialna.

W szczególności, Strony uzgadniają, aby wspierać projekty inżynieryjne, specjalizujące się w zarządzaniu innowacjami w branży kosmicznej i konsultować się poprzez branie udziału w projekcie Komisji Europejskiej (KE) i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w celu podwyższenia poziomu współpracy i transferu technologii pomiędzy instytucjami biznesowymi i badawczymi.

Współpraca będzie realizowana mając na względzie zwiększenie korzyści skali w łańcuchach wartości Unii Europejskiej, dialog ten powinien dotyczyć rozwoju strategii biznesowych wraz ze współpracą dotyczącą transferu technologii jako katalizator konkurencyjności sektora kosmicznego.

Obie Strony powinny zachęcić swoich właściwych partnerów paneuropejskich do czynnego udziału w budowaniu strategicznych sojuszy biznesowych w sektorze kosmicznym.

Obie Strony winny wspierać organizację takich wydarzeń jak: konferencje, szkolenia, misje, wydarzenia matchmakingowe i inne, w celu usprawnienia rozwoju lub partnerstwa zarówno pomiędzy społecznościami biznesowymi i akademickimi jak i członkami innych sektorów, co prowadzić będzie do innowacji sektorowych we współpracy nad wspólnym przedsięwzięciem.

Obie Strony winny zapewnić, że podczas prowadzenia dialogu zostaną wdrożone odpowiednie ustalenia organizacyjne, w celu wypełnienia tego zamierzenia Strony ustalają punkty kontaktowe na szczeblu technicznym.

Stworzona platforma dialogu winna być otwarta i elastyczna, aby mogła być stosowana dla przyszłych celów.

Niniejszy List Intencyjny nie pociąga za sobą żadnych prawnie wiążących skutków względem żadnej ze Stron.

Niniejszy List został wspólnie podpisany we Wrocławiu, w piątek 9 grudnia 2016 roku.