Rada Naukowa

Rada Naukowa

Rucinski

Prof. Andrzej Ruciński

Andrzej Ruciński urodził się w Gdańsku w roku 1950. Ukończył Politechnikę w Odessie z tytułem magistra w roku 1973, a tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1982 na Politechnice Gdańskiej. Był wykładowcą na Politechnice Gdańskiej. Pracował także w charakterze gościa w Instytucie Elektrotechnicznym (LETI) w Sankt Petersburgu; na Politechnice Wrocławskiej, Politechnice w Budapeszcie; Laboratoire pour les Etudes et al Recherche en Electronique, E.E.R.I.E. oraz Universite’ de Corsica we Francji. W roku 1993 Andrzej Ruciński spędził jeden semestr w Texas Instruments w Dallas w Stanach Zjednoczonych. Od września 1983 jest członkiem Wydziału Elektrycznego i Komputerowego na Uniwersytecie New Hampshire. Jest członkiem IEEE, czyli Stowarzyszenia Informatyków (Computer Society), a także członkiem Rady Naukowej czasopisma Journal of Microelectronic Design. Ostatnio otrzymał Katedrę Uniwersytetu New Hampshire (UNH) „Class of 1940” za Wyjątkowe Osiągnięcia Interdyscyplinarne w Nauczaniu i Pracy Naukowej. Jest także wykładowcą w Space Science Center (Centrum Nauk Kosmicznych) w Instytucie Badań nad Ziemią, Oceanami i Kosmosem UNH.

Zainteresowania dydaktyczne: Profesor Ruciński wykładał programowanie komputerowe, tzw. collaborative engineering (inżynierii współpracy), projektowania systemów cyfrowych, organizacji i architektury komputerów, tzw. failt-tolerant computing (informatyki tolerującej błędy), oraz VLSI.

Pola badań: Architektura komputerowa, przetwarzanie rozproszone, informatyka tolerująca błędy, testowanie, VLSI.

Publikacje: Profesor Rusiński jest współredaktorem jednej książki, współautorem trzech rozdziałów w książce oraz 15 publikacji naukowych od roku 2008.

 

 Miller

Prof. Mirosław Miller

Profesor chemii, Dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu, profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (1979-2012) oraz Instytutu Energetyki w Warszawie (2006-8), inicjator Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (2004-2007) organizator i pierwszy prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (2008-2012), unikalnej spółki powołanej przez pięć wrocławskich uczelni, Miasto Wrocław oraz Województwo Dolnośląskie dla budowania Gospodarki Opartej na Wiedzy we Wrocławiu.

Profesor Mirosław Miller jest specjalistą w zakresie chemii fizycznej ciała stałego, fizykochemii związków nieorganicznych, procesów wysokotemperaturowych oraz nanomateriałów zol-żel. Stypendysta Fundacji Humboldta w Forschungszentrum Julich (1986-7), Fundacji Welcha na uniwersytecie Texas A&M (1993). Członek rad naukowych, m.in. European Society of Thin Films, Niemieckiego Centrum Badań Biomasy w Lipsku oraz KGHM Cuprum. Członek komitetów naukowych PAN: Naukoznawstwa i Metalurgii. Członek Rady redakcyjnej „Biomass Conversion and Biorefinery” (Springer). Ekspert Komisji Europejskiej ds. regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji dla Polski oraz ds. Programu Horizon 2020. Ekspert Banku Światowego ds. regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji w Polsce. Autor wielu wykładów i publikacji nt. współpracy nauki i gospodarki, komercjalizacji wiedzy i systemów innowacji Polsce. Jeden z inicjatorów polsko-amerykańskich konferencji Vail Europe dot. transatlantyckiej współpracy w dziedzinie zastosowań technologii ICT w medycynie, odbywających się od 2011 r. we Wrocławiu. Współinicjator polskiego programu naukowo – technologicznego „Recepta dla Polski”, rozwijającego technologie IT-med jako jedną z polskich specjalizacji inteligentnych. Autor >100 publikacji naukowych, >550 cytowań wg SCI.