„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia”

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia”

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych, stanowi trzon projektu indywidualnego „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e Zdrowia” zrealizowanego w ramach unijnego projektu przez Data Techno Park.

Dzięki projektowi powstało najnowocześniejsze centrum przetwarzania danych w Europie Środkowo- Wschodniej, dedykowane danym i aplikacjom medycznym. Centrum to zostało zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejszą technologię w skali świata, której cechą jest niemal nieograniczona możliwość rozbudowy MCPD i jego kluczowych parametrów technicznych. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań w technologii klastrowej w MCPD a także innowacyjnym rozwiązaniom w tworzeniu i zarządzaniu bazami danych udało się stworzyć pierwsze w Polsce i Europie środkowo – wschodniej zintegrowane centrum e-Zdrowia. MCPD („serce projektu”), laboratorium e-learningowe i laboratorium telemedyczne, na bazie których stworzone zostały warunki dla rozwoju nowoczesnych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa duże (giełdowe), średnie i małe, w tym spółki zakładane przez pracowników nauki typu „spin-off”. Profesjonalnie dobrana infrastruktura DTP umożliwia przedsiębiorstwom rozwój i świadczenie takich usług, jak:

  • Tworzenie cyfrowych medycznych, statystycznych i multimedialnych baz danych;
  • Telemedycyna: ocena i opisywanie cyfrowych danych medycznych na odległość, w tym (teleradiologia, telekardiologia, telekonsultacje, telediabetologia, telehistologia, itp.);
  • Przetwarzanie, przechowywanie cyfrowych danych jako usługa okołobiznesowa dla innowacyjnych podmiotów szeroko rozumianego sektora biomedycznego;
  • Rozwój specjalistycznego oprogramowania – w tym bioinformatyki;
  • Rozwój platform i systemów e – learningowych dla branży medycznej i innych;
  • Rozwój usług dodatkowych jak np. usługi „call center”

 

Okres realizacji: 2010 – 2014

Całkowita wartość projektu: 197 791 618,53

Kwota dofinansowania: 131.003.328,37 zł

 

Projekt „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”, współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”) na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POIG.05.03.00-00-005/09-00