„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia”

„Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-Zdrowia”

 

 Medyczne Cetrum Przetwarzania Danych, stanowi trzon projektu indywidualnego „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e Zdrowia” realizowanego w ramach unijnego projektu przez Data Techno Park. Dzięki projektowi powstaje najnowocześniejsze centrum przetwarzania danych w Europie Środkowo- Wschodniej, dedykowane danym i aplikacjom medycznym. Centrum to zostało zaprojektowane w oparciu o najnowocześniejszą technologię w skali świata, której cechą jest niemal nieograniczona możliwość rozbudowy MCPD i jego kluczowych parametrów technicznych. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań w technologii klastrowej w MCPD i innowacyjnym rozwiązaniu w tworzeniu i zarządzaniu bazami danych uda się stworzyć pierwsze w Polsce i Europie środkowo – wschodniej zintegrowane centrum e-Zdrowia. MCPD („serce projektu”), laboratorium e-learningowe i laboratorium telemedyczne, na bazie których stworzone zostaną warunki dla rozwoju nowoczesnych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa duże (giełdowe), średnie i małe, w tym spółki zakładane przez pracowników nauki typu „spin-off”. Profesjonalnie dobrana infrastruktura DTP umożliwi przedsiębiorstwom rozwój i świadczenie takich usług, jak:

  • Tworzenie cyfrowych medycznych, statystycznych i multimedialnych baz danych,
  • Telemedycyna: ocena i opisywanie cyfrowych danych medycznych na odległość, w tym (teleradiologia, telekardiologia, telekonsultacje, teleginekologia, telediabetologia, telehistologia, itp.);
  • Przetwarzanie, przechowywanie cyfrowych danych jako usługa okołobiznesowa dla innowacyjnych podmiotów szeroko rozumianego sektora biomedycznego,
  • Rozwój specjalistycznego oprogramowania w tym bioinformatyki,
  • Rozwój platform i systemów e – learningowych dla branży medycznej i innych,
  • Rozwój usług dodatkowych jak np. usługi „call center”

 

Projekty

I

„Dostawa i wdrożenie infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w środowisku typu Cloud Computing, w tym Informatycznej Platformy Biomedycznej IP-BioMed zorientowanej na potrzeby przedsiębiorstw biomedycznych wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu”

II

„Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia, rozwoju oraz świadczenia innowacyjnych usług informatycznych w zakresie e-zdrowia wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu”; CZĘŚĆ 2 zamówienia: Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji online w środowisku typu Cloud Computing, w tym Informatycznej Platformy Biomedycznej IP-BioMed zorientowanej na potrzeby przedsiębiorstw biomedycznych wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu

Kontakt: Dorota Nahrebecka Sobota

tel: +48 713822401

e-mail: dorota.sobota@dtpark.pl

 

Okres realizacji: od 2010 – trwa

Całkowita wartość projektu: 197 791 618,53

Kwota dofinansowania: 131.003.328,37 zł

 

Projekt „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (oś priorytetowa 5 „Dyfuzja innowacji”, działanie 5.3 „Wspieranie ośrodków innowacyjności”) na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POIG.05.03.00-00-005/09-00