Rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia przekazane Ministrowi Zdrowia

Rekomendacje zmian systemu ochrony zdrowia przekazane Ministrowi Zdrowia

Ostatniego dnia I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP naukowcy, lekarze, ekonomiści i pracodawcy przekazali na ręce Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła Księgę Rekomendacji, która została wypracowana przez 120 ekspertów pracujących w ramach przygotowań do tego wydarzenia. Podczas Kongresu projekty postulatów zostały przedyskutowane i uzupełnione w trakcie 16 paneli dyskusyjnych.

Celem Kongresu była analiza obowiązującego w Polsce systemu rozwiązań zdrowotnych z perspektywy zarówno środowiska medycznego, pracodawców, a przede wszystkim pacjenta, aby wypracować jak najlepsze rekomendacje dla decydentów.

Księga Rekomendacji przygotowana przez uczestników kongresu zawiera ponad 80 propozycji rozwiązań, które mogą pomóc w usprawnieniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jednym z najważniejszych elementów, który wymaga zmian jest organizacja służby zdrowia oraz sprawne zarządzanie tym obszarem. Uczestnicy Kongresu zgodzili się, że bardzo istotne w tym zakresie będzie zwiększenie publicznych wydatków na ochronę zdrowia do minimum 6%. PKB, urealnienie wycen procedur medycznych oraz dodatkowe nakłady na profilaktykę i edukację do poziomu średniej OECD.

Według uczestników Kongresu równie ważnym elementem sprawnego systemu ochrony zdrowia powinno być zaangażowanie sektora prywatnego. Dostęp świadczeniodawców publicznych, samorządowych i prywatnych do systemowych środków finansowych (np. publicznych lub samorządowych) powinien być równoprawny. Podkreślono również zasadniczą rolę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jako rzeczywistego koordynatora procesu opieki nad pacjentem.

Uczestnicy Kongresu zwrócili uwagę na fakt, że innowacyjność będąca priorytetem obecnego rządu, powinna być rozpatrywana zarówno w odniesieniu do nowoczesnych terapii ale także rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej.

W tym zakresie najważniejsze jest zniesienie barier i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych rozwiązań. Głównymi przeszkodami są ograniczenia instytucjonalne, prawne a także finansowe. Należy również dążyć do inicjowania działań innowacyjnych na styku nauki i biznesu oraz zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na badania i rozwój. Do tego dochodzi systemowe opracowanie Polityki Lekowej Państwa, która jest jednym z najistotniejszych postulatów branży farmaceutycznej. Należy podkreślić, że to właśnie ta branża wytwarza najwięcej innowacji i przeznacza na te cele największe środki – podkreśla Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP.

Księga Rekomendacji zawiera też punkty dotyczące roli zdrowia w szeroko pojętym życiu społeczno-gospodarczym. Należy pamiętać, że zdrowie jest inwestycją a nie kosztem dla budżetu.

Uczestnicy podkreślili, iż ważną kwestią jest zapewnienie odpowiednich kadr dla służby zdrowia. Jednym z postulatów w tym zakresie jest  wprowadzenie długoterminowej strategii rozwoju kadr medycznych, którą poprzedzi rzetelna analiza sytuacji bieżącej oraz prognoza na nadchodzące lata. Analiza ta powinna zapoczątkować monitoring w zakresie kształcenia i migracji personelu medycznego.

Jednym z tematów I Kongresu Zdrowia była edukacja jako narzędzie polityki prozdrowotnej. W tym zakresie eksperci postulują zaangażowanie zarówno środowisk naukowych, administracji publicznej, społeczeństwa obywatelskiego jak i sektora prywatnego.

Szczególną uwagę zwrócono na wartość udziału pacjentów w procesie tworzenia aktów prawnych dotyczących zdrowia. Niezwykle istotne jest wyrównanie nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Realizowany na zasadzie społecznej odpowiedzialności aktywny, podmiotowy udział sfery biznesu w działaniach prozdrowotnych może skutecznie wspierać zarówno programy edukacyjne, jak również konsumentów w zakresie stosowania w praktyce zasad zdrowego stylu życia, jednocześnie przyczyniając się do zapewnienia prozdrowotnego wpływu środowiska na zachowanie jednostki – dodaje Prezydent Andrzej Malinowski.

Eksperci podkreślali, że w wielu przypadkach pacjent jest równocześnie pracownikiem, a jego stan zdrowia może być zależny również od działań podejmowanych przez jego pracodawcę. Dlatego badania w ramach medycyny pracy powinny umożliwiać wykrywanie współczesnych chorób cywilizacyjnych, nie tylko powiązanych z pracą co wymaga zmian w liście wykonywanych obecnie badań.

I Kongres Pracodawców RP to wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących takiej organizacji polskiego systemu zdrowia, aby Polacy mogli jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem i być aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego.

W ciągu dwóch dni kongresu odbyło się 16 warsztatów tematycznych, wśród nich te poświęcone dostosowaniu oferty szpitali względem potrzeb pacjentów, roli pacjenta w systemie opieki zdrowotnej, inwestycji w zdrowie, paradygmatu odwróconej piramidy świadczeń, opieki koordynowanej, nowoczesnej medycyny pracy oraz jakości jako wartości dla pacjenta.

Podczas drugiego dnia Kongresu na ręce Ministra Zdrowia, Konstantego Radziwiłła została  przekazana Księga Rekomendacji kierunku zmian dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Nad rekomendacjami pracowało 120 ekspertów przez ponad pół roku w ramach warsztatów dotyczących poszczególnych obszarów z zakresu ochrony zdrowia.

Źródło: http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2406,rekomendacje-zmian-systemu-ochrony-zdrowia-przekazane-ministrowi-zdrowia.html