DTPark Ventures

DTPark Ventures

Data Techno Park uruchomił program inwestycyjny pod nazwą „DTPark Ventures”. Celem programu inwestycyjnego „DTPark Ventures” jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Dla jego realizacji konieczne jest znalezienie pomysłodawców, którzy zaproponują uruchomienie, wspólnie z DTP, nowych, komercyjnych przedsięwzięć.

Kluczowymi czynnikami oceny projektów przez DTP są:

–        doświadczenie założycieli nowej spółki i ich zdolności w prowadzeniu biznesu oraz zaangażowanie w realizację proponowanego przedsięwzięcia,

–        atrakcyjność rynkowa zastosowania proponowanego rozwiązania,

–        zdolność do ochrony innowacyjnego rozwiązania,

–        model biznesowy,

–        perspektywa finansowa przedsięwzięcia,

–         warunki inwestycji.

Data Techno Park sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu, realizującą szereg projektów w sferze innowacji i technologii. Początki DTP sięgają 2005 r., kiedy działalność była prowadzona pod nazwą Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.

Większość projektów realizowanych przez DTP dotyczy szeroko definiowanej branży medycznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem medycznym pozwoliło zdobyć szeroką wiedzę, która jest dziś wykorzystywana w ramach współpracy z podmiotami i instytucjami reprezentującymi różnorodne gałęzie nauki oraz biznesu.

Program DTPark Ventures jest kontynuacją działań realizowanych w ramach projektu „Akademicki Inkubator Innowacyjności – Giełda Projektów”, którego głównymi celami było:

  • zidentyfikowanie i zachęcenie projektodawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know- how, patentach poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek,
  • stworzenie stałego mechanizmu preinkubowania i inkubowania spółek typu spinoff na bazie projektów badawczych i nowych technologii,
  • wspieranie nowych form komercjalizacji wiedzy,
  • wykorzystanie efektu synergii wszystkich działań Spółki Data Techno Park

W wyniku realizacji programu DTpark Ventures powstały 22 spółki technologiczne.

Projekt zrealizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 r. Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej

Kwota dofinansowania – 9 996 000,00 zł

Okres realizacji: 02.2014 – 12.2015

Kontakt: inwestycje@dtpark.pl

www.inkubator-innowacyjnosci.pl

 

unia_5.3