DTPark Ventures

DTPark Ventures

„DTPark Ventures”

Data Techno Park, w ramach Akademickiego Inkubatora Innowacyjności, uruchomił program inwestycyjny pod nazwą „DTPark Ventures”. Celem programu jest założenie w latach 2014 – 2015, 22 spółek technologicznych, głównie w obszarze IT–MED, czyli zastosowania technologii informacyjnych w ochronie zdrowia. Program Inwestycyjny będzie dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1

Celem programu inwestycyjnego „DTPark Ventures” jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Dla jego realizacji konieczne będzie znalezienie pomysłodawców, którzy zaproponują uruchomienie, wspólnie z DTP, nowych, komercyjnych przedsięwzięć i przekonają DTP, że nowe spółki będą zdolne do realizacji proponowanego przedsięwzięcia z sukcesem.

Kluczowymi czynnikami oceny projektów przez DTP będą:

–        doświadczenie założycieli nowej spółki i ich zdolności w prowadzeniu biznesu oraz zaangażowanie w realizację proponowanego przedsięwzięcia,

–        atrakcyjność rynkowa zastosowania proponowanego rozwiązania,

–        zdolność do ochrony innowacyjnego rozwiązania,

–        model biznesowy,

–        perspektywa finansowa przedsięwzięcia,

–         warunki inwestycji.

DTP będzie wchodził do wybranych spółek z wkładem kapitałowym do wysokości nie większej niż 200 tys. EUR na spółkę. Średni wkład będzie jednak niższy – rzędu 500 tys. zł. DTP, w zamian za wkład kapitałowy, będzie obejmował poniżej 50% udziałów w danej spółce. Pomysłodawcy włożą do spółki własne know-how, technologię lub patent oraz wkład finansowy lub inne aktywa materialne (np. majątek, spółkę, lub jej wydzieloną część), które zostaną odpowiednio wycenione. Wartość całkowitego wkładu pomysłodawców do spółki musi przeważyć kapitałowy wkład DTP, co przełoży się na objęcie przez pomysłodawców większościowych udziałów w podmiocie.

Aby zainwestować w 22 spółki technologiczne, DTP zamierza aktywnie poszukiwać w całej Polsce zespołów, które od lat patentują i wdrażają technologie w obszarze IT-MED, albo technologie o potencjalnym zastosowaniu w tym obszarze. Zidentyfikowanych zostanie co najmniej 200 projektów, które zostaną poddane ewaluacji pod kątem ich potencjału rynkowego. Następnie wybranych zostanie 60 projektów do preinkubacji, czyli wsparcia udzielanego na etapie przed utworzeniem Spółki. DTP zainwestuje ostatecznie w 22 projekty, które przejdą pozytywnie etap preinkubacji i zostaną ocenione najwyżej. Zakłada się, że wkład kapitałowy DTP sfinansuje I etap przedsięwzięcia, który będzie trwał 1-1,5 roku. W razie osiągnięcia celów spółki określonych w umowie (np. tzw. proof of concept), niezbędne będzie zdobycie finansowania kolejnych etapów rozwoju spółki. Dlatego DTP będzie poszukiwać prywatnego inwestora (fundusze venture capital, inwestorzy z Polski, z zagranicy, w tym partnerzy „Recepty dla Polski”) dla najbardziej obiecujących spółek. Na etapie kolejnych inwestycji w rozwój produktu spółek, DTP będzie analizował wyjście z inwestycji, czyli odsprzedaż swoich udziałów inwestorowi na etapie II. Takie wyjście planowane jest w okresie od 1 do 3 lat od daty założenia spółki.

Data Techno Park sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu, realizującą szereg projektów w sferze innowacji i technologii. Początki DTP sięgają 2005 r., kiedy działalność była prowadzona pod nazwą Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.

Większość projektów realizowanych przez DTP dotyczy szeroko definiowanej branży medycznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem medycznym pozwoliło zdobyć szeroką wiedzę, która jest dziś wykorzystywana w ramach współpracy z podmiotami i instytucjami reprezentującymi różnorodne gałęzie nauki oraz biznesu.

Nabór innowacyjnych projektów w ramach programu „DTPark Ventures” odbywa w trybie ciągłym do dnia 30 września 2015r. Nabór projektów może być zawieszony lub zakończony wcześniej decyzją Zarządu Data Techno Park Sp. z o.o. Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej projektu www.inkubator-innowacyjnosci.pl

 

 

„Akademicki Inkubator Innowacyjności – Giełda Projektów”

Akademicki Inkubator Innowacyjności to przedsięwzięcie Spółki Data Techno Park, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

Główne cele projektu:

  • zidentyfikowanie i zachęcenie projektodawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know- how, patentach poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek,
  • stworzenie stałego mechanizmu preinkubowania i inkubowania spółek typu spinoff na bazie projektów badawczych i nowych technologii,
  • wspieranie nowych form komercjalizacji wiedzy,
  • wykorzystanie efektu synergii wszystkich działań Spółki Data Techno Park

Zadaniem AII jest znalezienie zespołów pomysłodawców, którzy wspólnie ze Spółką Data Techno Park zaproponują uruchomienie nowego biznesu bazującego na komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania oraz przekonają DTP, że nowa spółka będzie zdolna do realizacji proponowanego przedsięwzięcia z sukcesem. W ramach projektu planowana jest inkubacja podmiotów gospodarczych z następujących branż: IT w medycynie (technologie informacyjno-komunikacyjne w medycynie), Medycyna, Chemia, Biotechnologia oraz Ochrona środowiska/OZE.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 r. Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej

Kwota dofinansowania – 9 996 000,00 zł

Okres realizacji: 02.2014 – 12.2015

Kontakt: inwestycje@dtpark.pl

www.inkubator-innowacyjnosci.pl

 

unia_5.3