Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe

Zespół Data Techno Parku świadczy kompleksowe usługi w zakresie tworzenia i rozwijania spółek typu spin-off, łączących świat nauki z biznesem i otwierających nowe możliwości komercyjnego zastosowania wyników prowadzonych prac badawczych. Spółka typu spin-off to nowa forma przedsiębiorczości, działająca zazwyczaj w formie spółki kapitałowej (z o.o. lub akcyjnej), utworzona przez co najmniej jednego pracownika jednostki naukowej bądź studenta lub absolwenta uczelni, mająca na celu komercjalizację badań naukowych lub prac rozwojowych. Podmiot ten zazwyczaj nie jest powiązany personalnie ani kapitałowo z jednostką naukową, niemniej jednak najczęściej nawiązywana jest pomiędzy nimi współpraca na zasadach rynkowych.Dzięki inwestycjom w spółki typu spin-off, powstaje mechanizm efektywnego transferu wiedzy w trójkącie naukowiec – organizacja badawcza – sektor prywatny.