Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji przy ul. Kutnowskiej 1-3 we Wrocławiu

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji przy ul. Kutnowskiej 1-3 we Wrocławiu

Zarządca masy sanacyjnej Data Techno Park Sp. z o.o. w restrukturyzacji sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową (o powierzchni 2 563 m) zabudowaną budynkiem komercyjnym (o powierzchni użytkowej 1 279,58 m), położoną we Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej 1-3, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00044756/4 za cenę nie niższą niż 6 471 778,00 zł netto.

  • warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 15%ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy sanacyjnej: 40 1240 6768 1111 0010 7613 1047 najpóźniej do dnia 25.02.2019r.,
  • regulamin sprzedaży (dostępny w kancelarii zarządcy)
  • szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71/363 20 74, 698 934 460 lub 601 710 788 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00 lub wysyłając zapytanie na adres: anna@kdp.net.pl,
  • oferty zgodne z wymogami regulaminu sprzedaży należy składać w terminie do 25.02.2019r. (liczy się data wpływu) na adres : 53-201 Wrocław, ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29,
  • zarządca zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn