„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

„Akademicki Inkubator Innowacyjności”

Akademicki Inkubator Innowacyjności to przedsięwzięcie Spółki Data Techno Park, którego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

Główne cele projektu:

  • zidentyfikowanie i zachęcenie projektodawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności gospodarczej opartej na unikalnym know- how, patentach poprzez założenie i dokapitalizowanie spółek,
  • stworzenie stałego mechanizmu preinkubowania i inkubowania spółek typu spinoff na bazie projektów badawczych i nowych technologii,
  • wspieranie nowych form komercjalizacji wiedzy,
  • wykorzystanie efektu synergii wszystkich działań Spółki Data Techno Park

Zadaniem AII jest znalezienie zespołów pomysłodawców, którzy wspólnie ze Spółką Data Techno Park zaproponują uruchomienie nowego biznesu bazującego na komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania oraz przekonają DTP, że nowa spółka będzie zdolna do realizacji proponowanego przedsięwzięcia z sukcesem. W ramach projektu planowana jest inkubacja podmiotów gospodarczych z następujących branż: IT w medycynie (technologie informacyjno-komunikacyjne w medycynie), Medycyna, Chemia, Biotechnologia oraz Ochrona środowiska/OZE.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 r. Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej

Kwota dofinansowania – 9 996 000,00 zł

Okres realizacji: 02.2014 – 12.2015

Kontakt:inwestycje@dtpark.pl

www.inkubator-innowacyjnosci.pl

 unia_5.3